Trung tâm Kinh doanh - VNPT Trà Vinh triển khai văn hóa VNPT giai đoạn 2

Năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ lớn, cũng là năm kỷ niệm 70 năm thành lập ngành. Việc củng cố, đẩy mạnh tuyên truyền về Văn hóa VNPT trong nội bộ, thúc đẩy các hoạt động để Văn hóa VNPT thấm sâu vào toàn thể CB.CNV, đi vào mọi hoạt động thực tế tại đơn vị có vai trò to lớn, góp phần vào việc khẳng định vị thế của VNPT với khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội.

Theo đó Trung tâm Kinh doanh sẽ triển khai thực hiện các nội dung:

- Đẩy mạnh củng cố các giá trị văn hóa hữu hình nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu của VNPT thông qua việc nghiêm túc chấp hành các quy định mặc đồng phục, đeo logo, thẻ CBCNV khi làm nhiệm vụ; sử dụng khẩu hiệu, pano giới thiệu các dịch vụ của VNPT… bài trí trụ sở văn phòng, điểm giao dịch theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tập thể, cá nhân trong thực hiện các chuẩn mực văn hóa ứng xử và cam kết phục vụ khách hàng của VNPT; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi văn hóa chưa phù hợp, đặc biệt là đối với các bộ phận trực tiếp phục vụ đối tác, khách hàng, nhằm tạo ra hướng chuyển biến tích cực trong nhận thức, suy nghĩ của khách hàng về một VNPT: Trẻ trung - Năng động - Nhân văn.

- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa gắn với các phong trào thi đua do VNPT Trà Vinh tổ chức và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của ngành trong năm 2015, nhằm làm cho CBCNV thấm nhuần Văn hóa VNPT, thực hiện Văn hóa VNPT mọi lúc, mọi nơi, trong mọi công việc, hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng tốt hơn.

      Kết quả thực hiện “Văn hóa VNPT” sẽ được đơn vị xem xét, đánh giá vào thành tích thi đua toàn diện về chuyên môn và thành tích hoạt động công đoàn của các tập thể, cũng như cá nhân hàng năm./.

Song Quân

Các bài mới hơn
Truy cập: 1 5 5 4 3